Programul Casa Verde Fotovoltaice

Credit foto: Unsplash

Energia verde reprezintă un trend ascendent și la noi în țară și este ceva ce ar trebui să fie luat în considerare de orice persoană care are posibilitatea instalării unui sistem de panouri fotovoltaice. Deși poate părea o investiție destul de mare inițial, statul vine în ajutorul celor care doresc să își instaleze un astfel de sistem acasă prin acordarea unei subvenționări substanțiale. 

Așadar, dacă vă gândiți să luați în considerare instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru propria casă, în acest articol găsiți toate informațiile necesare despre Programul „Casa Verde Fotovoltaice”.

Ce reprezintă Programul Casa Verde Fotovoltaice? 

Programul Naţional „Casa Verde Fotovoltaice”  prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Acesta asigură o finanţare de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 263.700.000 de lei.

Scopul programului este creșterea eficienței energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice.

Cine poate beneficia de acest program? 

De acest program poate beneficia orice persoană fizică care dorește să își instaleze sisteme de panouri fotovoltaice acasă și îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Solicitantul este persoană fizică cu domiciliul în România;
 2. Este proprietar al imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară. În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar sau să deţină un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară;  
 3. Are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, așa cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;
 4. Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 5. Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;  
 6. Solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral. În cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii; 
 7. Solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la nr. 3, acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.  

Înscrierea solicitantului se realizează la unul dintre instalatorii validaţi de către AMF AFM (Administrația Fondului pentru Mediu), care au încheiat contract de participare cu aceștia. Astfel, suma finanţată se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. Subvențiile se acordă în limita fondurilor disponibile alocate fiecărei regiunii.

Lista instalatorilor validați o găsiți aici.

Când începe acest program? 

Înscrierile au început pe 22 decembrie 2021, iar în momentul de față se așteaptă anunțarea unei noi perioade de înscrieri. Tanczos Barna, Ministrul Mediului a declarat că există fonduri pentru toată lumea și că speră ca după luna Martie-Aprilie să se poată ajunge la o etapizare lunară, pentru a putea desfășura sesiuni lunare de depunere a dosarelor.

Aici se pot urmări toate noutățile și modificările Programului „Casa Verde Fotovoltaice”.

Suma alocată programului de finanțare 

Regiunea București-Ilfov

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 56.400.000,00 lei.

Regiunea Centru

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 34.760.000,00 lei.

Regiunea Nord-Est

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 71.840.000,00 lei.

Regiunea Sud-Est

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 60.000.000,00 lei.

Regiunea Sud Muntenia 

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 55.880.000,00 lei.

Regiunea Nord-Vest 

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 51.000.000,00 lei.

Regiunea Sud-Vest

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 26.480.000,00 lei.

Regiunea Vest 

Suma totală alocată pentru finanțarea acestui proiect în această regiune este de 39.200.000,00 lei.

Dosar panouri fotovoltaice | Acte necesare 

Documentele pe care solicitantul trebuie să le depună la instalatorul validat de către AMF sunt următoarele:

 1. Cerere de finanţare, în original;
 2. Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii;
 3. Actul de identitate al coproprietarului/devălmaşului, valabil la data înscrierii; 
 4. Împuternicire notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul; 
 5. Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii; 
 6. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea, în original. În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extrasul de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren. În situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
 7. Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu un întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală; 
 8. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV; 
 9. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; 
 10. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată, sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Secțiunea FAQ:

Q: Cât durează programul „Casa Verde Fotovoltaice”?

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” ar putea dura timp de 10 luni, începând cu luna ianuarie 2022

Q: Care sunt costurile unui proiect cu panouri fotovoltaice finantat prin Casa Verde?

În funcție de sistemul de panouri fotovoltaice ales, solicitantul acoperă un cost de 10% din suma totală, restul de 90% fiind subvenționat de către program.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *